Interim Management

restrukturyzacja i finansowanie

Umów sesję
Polecani przez klientów
 • „Dzięki współpracy z ATF Consulting uzyskaliśmy na korzystnych warunkach kredyt inwestycyjny na budowę obiektu handlowego w ciągu 22 dni (…)"
 • „Współpraca z ATF Consulting zaowocowała poprawą rentowności naszej spółki o 41% w ciągu 18 miesięcy od daty uruchomienia projektu restrukturyzacyjnego (…)"
 • „Dokumentacja opracowana przez ATFC oraz wsparcie ze strony Pana Jakuba Kocjana umożliwiło nam pozyskanie inwestora finansowego wspomagającego nasz rozwój (…)"
 • „Dzięki wsparciu ze strony ATFC w procesie negocjacji z najemcami osiągnęliśmy 76% poziom pre-leasingu w ciągu 9 miesięcy od rozpoczęcia komercjalizacji (…)"
 • „ATF Consulting pomogło nam w uruchomieniu Warszawskiego oddziału oraz w wprowadzeniu zmian do schematu współpracy z personelem medycznym (…)"
 • „Powierzenie zarządzania procesem restrukturyzacji naszej śląskiej filii Panu Jakubowi Kocjanowi pozwoliło na przywrócenie jej rentowności w przeciągu 7 miesięcy (…)"
 • „Sprzedaż naszego portfela nieruchomości zawierającego tereny inwestycyjne dzięki współpracy ze strony ATFC zakończyła się w połowie planowanego terminu (…)"
 • „ATF Consulting pomogło nam w znalezieniu 5 celów akwizycyjnych na terenie Polski i przyczyniło się do zawarcia umowy inwestycyjnej z 3 podmiotami (…)"
 • „ATFC przeprowadziło na nasze zlecenie proces due diligence i opracowało wycenę przejmowanego podmiotu w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy (…)"
 • „Opracowany przez ATFC biznes plan przyczynił się znacząco do pozyskanie środków z funduszy europejskich na rozwój i modernizacje naszej spółki (…)"
 • „Od ponad 3 lat stale korzystamy ze wsparcia interim managerów reprezentujących ATF Consulting podczas realizacji procesów deweloperskich (…)"
 • „ATF Consulting w ramach realizowanego przez nas procesu restrukturyzacji w ciągu 3 miesięcy przeprowadziło restrukturyzację i konsolidację 4 kredytów bankowych (…)"
  Czy dokonałbyś
  ponownie zakupu
  wybranej usługi?
  94% - tak
  6% - nie
  Restrukturyzacja i finansowanie firm
  • Jakub Kocjan
   senior partner
  lub Zamów bezpłatny kontakt
  • usługi interim menagement
  • modele współpracy atf consulting

  Specjalizacja w restrukturyzacjach
  i rynku nieruchomoci komercyjnych

  ATF Consulting powstało jako podmiot działający zarówno na polu usług doradczych, jak i świadczący profesjonalne usługi typu interim management. Specjalizujemy się w długoterminowych projektach restrukturyzacyjnych, pozyskiwaniu finansowania, transakcjach kapitałowych i wycenach, a także w rynku nieruchomości komercyjnych ze szczególnym uwzględnieniem galerii handlowych, retail parków oraz hoteli.

  • temat dnia
  • publikacje
  • model działania

  Finansowanie przedsiębiorstw

  źródła kapitału dla firm

  Poniższa publikacja stanowi kompleksową analizę przekrojową takich źródeł finansowania przedsiębiorstw jak: factoring, cash pooling, kredyt, leasing, seed capital, venture capital, private equity, inwestor strategiczny, oferta prywatna, oferta publiczna (IPO), mezzanine financing, obligacje korporacyjne. Pozyskiwanie finansowania i jego struktura to proces wywierający ogromny wpływ na potencjał rozwojowy firmy oraz poziom ryzyka jaki związany jest z prowadzeniem działalności gospodarczej (...) | :: zobacz więcej

  • 15-07-13 Pozyskiwanie finansowania dla firm – Obszerna analiza przekrojowa i schematy pozyskania podstawowych form finansowania dłużnego, udziałowego i mieszanego. Materiał poszerzony został ponadto o formy zarządzania płynnością firmy w postaci factoringu i cash poolingu (...) :: zobacz więcej
  • 07-02-13 Profesjonalny biznes plan - Zakres i kierunki pisania biznes planu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Materiał zawiera obszerny konspekt zawartości rozbudowanego biznes planu i memorandum informacyjnego poszerzony o objaśnienie znaczenia poszczególnych jego elementów (...) :: zobacz więcej

  Model działania

  Modele współpracy - Z uwagi na fakt, iż strategia rynkowa ATF Consulting nastawiona jest na rozwój stabilnych, elastycznych relacji z Klientami podstawowy wariant współpracy proponowany przez nas oparty jest o Model Zespolony zbudowanym w oparciu o uniwersalną umowę ramową obejmującą jako bazę ramowe wsparcie consultingowe i interimowe, rozbudowane o możliwość elastycznego poszerzania zakresu prac o usługi modułowe lub pakiety usług projektowych. W ofercie ATFC dostępne są jednak również standardowe warianty współpracy obejmujące: Wariant Ramowy - zakładający kooperację na bazie uniwersalnej umowy consultingowo – interimowej (bazuje on na retainerze i stawkach godzinowych). Wariant Projektowy - opierający się na typowo projektowym podejściu i używany w odniesieniu do transakcji kapitałowych, procesów pozyskania finansowania oraz procesów komercjalizacji nieruchomości (bazuje on na retainerze oraz success fee uzależnionym od efektów i czasu realizacji projektu). Wariant Barterowy – bazujący na realizacji usług na bazie rozliczenia barterowego lub debetowego połączonego z equity kickerem.

  Szczegółowe obszary specjalizacji - ATFC jako podmiot łączący w sobie model interim management ze świadczeniem standardowych usług consultingowych i projektowych specjalizuje się w udzielaniu wszechstronnego wsparcia podmiotom z sektora nieruchomości komercyjnych oraz podmiotom przechodzącym procesy restrukturyzacyjne lub będącym w fazie start-up. Nasze działania ramowe oparte na usługach interim management i outsourcingu operacyjnym oraz doradztwie strategicznym, biznesowym i prawnym w ramach modelu zespolonego wspieramy poprzez szereg usług projektowych, w śród których najistotniejsze są: procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw, pozyskiwanie finansowania, transakcje typu equity deal i asset deal, komercjalizacja powierzchni handlowych w galeriach i retail parkach, a także opracowywanie wycen spółek oraz pisanie biznes planów i memorandów informacyjnych. Nasze działania koncentrujemy na obszarze województwa małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego. Głównymi miastami świadczenia przez nas usług na bazie modelu ramowego są Kraków, Katowice i Warszawa, jesteśmy jednak otwarci również na współpracę z podmiotami z innych obszarów oraz świadczymy usługi projektowe na terenie całego kraju. Do głównych obszarów naszej specjalizacji należą:

  Interim management i outsourcing operacyjny - Usługi typu interim management to zarządzanie czasowe realizowane przez zewnętrznego interim managera we wnętrzu organizacji Klienta i nakierowane na realizację konkretnych celów lub projektów o charakterze zamkniętym. W wariancie oferowanym przez ATFC usługi typu interim management stanowią część składową modelu współpracy ramowej, w ramach którego klasyczne usługi interim managera poszerzone są ponadto o outsourcing operacyjny i analityczny oraz doradztwo strategiczne, biznesowe i prawne, a także elementy nadzoru korporacyjnego. Proponowany przez nas model usług interim management stanowi połączenie zalet klasycznego modelu zarzadzania czasowego z zaletami usług świadczonych przez specjalistyczne podmioty consultingowe. Dzięki temu połączeniu dedykowany interim manager posiada stałe wsparcie zespołu wewnętrznego ATFC oraz jest wspomagany przez naszą infrastrukturę. Główną zaletą usług interim management oferowanych przez ATFC jest stała obecność interim managera we wnętrzu organizacji Klienta (przekraczająca 50% czasu trwania usługi) dzięki czemu zwiększa on efektywność swoich działań.

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw i optymalizacja projektów - Restrukturyzacja firm oraz optymalizacja ich funkcjonowania to grupa działań znajdująca się w głównym obszarze funkcjonowania ATFC. Świadczymy wsparcie w długofalowych procesach restrukturyzacyjnych połączone z wniknięciem do wnętrza podmiotu i czasowym przejmowaniem w zarzadzanie określonych segmentów funkcjonowania organizacji Klienta. W zakres głównych obszarów restrukturyzacyjnych, w ramach których ATFC świadczy usługi wchodzą m.in.: zmiany w zakresie strategii rynkowej i modelu biznesowego, zmiana struktury grupy, konsolidacja lub rozdzielenie aktywów, wydzielanie sekcji biznesowych, zamykanie nierentownych sekcji biznesowych, optymalizacja kosztowa i przychodowa, zmiana struktury finansowania, optymalizacja płynności, zmiana struktury organizacyjnej, zmiany w zespołach pracowniczych, wymiana infrastruktury i systemów wsparcia oraz inne elementy związane z optymalizacją działalności podmiotu. Nasze działania restrukturyzacyjne realizujemy również w odniesieniu do przedsiębiorstw w sytuacjach kryzysowych oraz będących w trakcie procesów upadłościowych lub naprawczych.

  Pozyskiwanie finansowania / Pozyskiwanie kapitału - Pozyskiwanie finansowania to typowa usługa o charakterze projektowym oparta na prowizji za sukces dostępna w ofercie ATFC. W ramach procesów pozyskiwania finansowania dłużnego dla przedsiębiorstw lub pozyskiwania kapitału dla firm na bazie instrumentów udziałowych ATFC wspiera firmy w pełnym cyklu projektowym od fazy koncepcyjnej poprzez operacyjną realizację projektu i negocjacje warunków umowy kredytowej / inwestycyjnej aż po późniejsze wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie relacji inwestorskich. Zarządzamy procesami pozyskania finansowania / kapitału oraz prowadzimy pełen zakres prac operacyjnych wynikających z procesów pozyskania finansowania. W ramach procesów pozyskiwania finansowania dłużnego ATFC świadczy wsparcie w zakresie pozyskiwania kredytów inwestycyjnych, leasingów zwrotnych oraz emisji obligacji korporacyjnych. W ramach procesów pozyskania kapitału wspieramy Klientów w zakresie pozyskania inwestorów finansowych lub strategicznych na bazie instrumentów udziałowych oraz na bazie finansowania typu mezzanine.

  Transakcje kapitałowe i sprzedaż nieruchomości komercyjnych - Transakcje kapitałowe oraz transakcje sprzedaży nieruchomości komercyjnych to kolejna typowa usługa o charakterze projektowym oparta na prowizji za sukces dostępna w ofercie ATFC. W ramach transakcji kapitałowych ATFC świadczy pełen zakres wsparcia dla przedsiębiorstw zarówno przy transakcjach po stronie sprzedającego, jak i kupującego. Wspieramy procesy sprzedaży spółek, pasywne inwestycje kapitałowe oraz fuzje i przejęci po obu stronach transakcji, a także świadczymy usługi doradcze w zakresie obrony przed wrogim przejęciem. W ramach wsparcia w sprzedaży nieruchomości komercyjnych ATFC wspiera spieniężanie aktywów z segmentu galerii handlowych, retail parków oraz hoteli. W ramach powyższych usług dla sektora deweloperskiego poszukujemy zarówno inwestorów na zakup gotowych obiektów, jak i koinwestorów dla projektów w fazie przygotowania lub realizacji. Wspieramy Klientów po obu stronach transakcji zarówno w zakresie procesów na bazie asset deal, jak i equity deal.

  Komercjalizacja i optymalizacja nieruchomości - Komercjalizacja powierzchni handlowych ze szczególnym uwzględnieniem galerii handlowych oraz retail parków to kolejna typowa usługa o charakterze projektowym oparta na prowizji za sukces dostępna w ofercie ATFC. W ramach powyższej usługi ATFC wspiera zarówno procesy odnoszące się do komercjalizacji nowych obiektów, jak i do komercjalizajci lub rekomercjalizacji wybranych powierzchni handlowych w obiektach już funkcjonujących. Wspieramy Klientów również w zakresie opracowywania strategii najmu i pozycjonowania obiektów, w szczególności nasze działania prowadzimy w zakresie budowy i rozwoju strategii najmu specjalnego oraz optymalizacji wpływów od najemców na bazie service charge oraz opłaty markeringowej. Świadczymy ponadto wsparcie dla grup posiadających portfel nieruchomości komercyjnych w zakresie wydzielenia oraz optymalizacji spółek serwisowych świadczących usługi zarządcze i zapewniających obsługę operacyjną dla obiektów.

  Wycena spółek i przedsięwzięć gospodarczych - ATFC realizuje wyceny firm i przedsięwzięć gospodarczych na bazie szerokiego spektrum metodologii. Wykonujemy zarówno wyceny majątkowe, wyceny porównawcze, wyceny dochodowe typu DCF, jak i wyceny mieszane. Realizowane przez ATFC usługi wyceny przedsiębiorstw stanowią głównie uzupełnienie realizowanych procesów transakcji kapitałowych lub pozyskania finansowania, wspieramy jednak także programy motywacyjne oparte na wzroście wartości przedsiębiorstwa oraz opracowujemy modele finansowe i wyceny będące załącznikami do dokumentów opisowych lub prognostycznych. Ponadto nasza oferta wycen firm skierowana jest do podmiotów posiadających portfele aktywów finansowych, które podlegają okresowemu obowiązkowi formalno-prawnemu określania ich wartości. W ramach realizowanych usług ATFC wykonuje ponadto sprawdzenia oraz opiniuje modele i wyceny przedsiębiorstw realizowanych przez podmioty trzecie.

  Biznes plan i memorandum informacyjne - ATFC opracowuje szerokie spektrum dokumentów opisujących biznesową, finansową oraz formalno-prawną sytuację przedsiębiorstw, w śród których najczęściej spotykane to biznes plan oraz memorandum informacyjne. Standardowym uzupełnieniem biznes planu są ponadto dynamiczny model finansowy zawierający pakiet prognoz oraz moduł wyceny, które to elementy w zależności od potrzeb mogą również zostać zaimplementowane do memorandum informacyjnego, które ponadto poszerzone jest o pakiet bazowych dokumentów źródłowych dostępny poprzez VDR. W przypadku realizacji rozbudowanych projektów dokumenty te uzupełniane są przez ATFC ponadto o pakiet materiałów technicznych i marketingowych w postaci teasera / business opportunity, pitch presentation oraz NDA. Wszelkie pisane przez ATFC biznes plany oraz memoranda informacyjne dostosowywane są do specyfiki projektu oraz celu wykorzystania dokumentu i przybierają często formę sformalizowanego memorandum / prospektu lub planu restrukturyzacyjnego.

  Obszary uzupełniające - ATFC świadczy ponadto szeroki zakres wsparcia uzupełniającego niezbędnego przy realizacji długofalowych projektów restrukturyzacyjnych lub rozwojowych. Do głównych obszarów powyższej oferty uzupełniającej należą: procesy due diligence, wsparcie w zakresie HR, wsparcie w zakresie IR, wsparcie w zakresie PR oraz coaching i szkolenia dla zarządów.

  Zasięg georgaficzny - Nasze działania koncentrujemy na obszarze województwa małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego. Głównymi miastami świadczenia przez nas usług na bazie modelu ramowego są Kraków, Katowice i Warszawa, jesteśmy jednak otwarci również na współpracę z podmiotami z innych obszarów oraz świadczymy usługi projektowe na terenie całego kraju.  • komunikaty
  • aktualności
  • 01-04-15 Oferta pracy analityk finansowy: ATFC nawiąże współpracę z doświadczonym analitykiem finansowym w celu realizacji usług doradczych i usług outsourcingu operacyjnego na rzecz swoich Klientów. | :: Kraków (...) :: zobacz więcej
  • 01-04-15 Oferta pracy radca prawny: ATFC nawiąże współpracę z doświadczonym radcą prawnym specjalizującym się z obszarze nieruchomości komercyjnych w celu realizacji usług na rzecz swoich Klientów. | :: Kraków (...) :: zobacz więcej
  • 03-09-13 ATFC udostępnia dla realizowanych projektów restrukturyzacyjnych i projektów typu start-up opcję rozliczenia debetowego połączonego z equity kickerem (...) :: zobacz więcej
  • 12-05-13 ATFC wprowadza do palety usług wsparcie doradcze i operacyjne w zakresie komercjalizacji (...) :: zobacz więcej
  • 27-11-12 ATFC w ramach projektów typu strat-up udostępnia opcję powierniczej inkubacji spółek (...) :: zobacz więcej
  Jakub Kocjan

  ATF Consulting - Jakub KocjanJakub Kocjan posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące ponad 34 tys. wypracowanych godzin podczas realizacji szerokiego spektrum projektów. Odznacza się wiedzą w zakresie transakcji kapitałowych, projektów restrukturyzacyjnych, projektów inwestycyjnych, projektów typu start-up oraz zarządzania aktywami.


  Jakub Kocjan pełni obecnie funkcję partnera zarządzającego ATF Consulting. W ramach powyższej funkcji prowadzi on nadzór realizowanych przez spółkę projektów oraz jest specjalistą odpowiadającym za realizację kluczowych prac operacyjnych. Ponadto w ramach realizowanych projektów pełni on także funkcję interim managera dla Klientów ATFC. Jakub Kocjan przeprowadza obecnie również wyceny spółek portfelowych i prowadzi nadzór nad spółkami portfelowymi wchodzącymi w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w Forum TFI oraz był członkiem zarządu Forum Doradcy i Maklerzy. Jakub Kocjan pełni także funkcję interim managera w grupie deweloperskiej (posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych) odpowiedzialnego za realizację procesu restrukturyzacji grupy, wyciszenie nierentownych projektów oraz zażegnywanie sporów. Jest on ponadto zaangażowany w zmianę modelu biznesowego oraz strategii grupy.


  Uprzednio Jakub Kocjan był zatrudniony w IPOPEMA Securities w departamencie Corporate Finance, gdzie zajmował się m.in. procesami IPO, SPO oraz transakcjami kapitałowymi. Wcześniej pracował w Domu Maklerskim Penetrator w Asset Management gdzie zarządzał strategią aktywnej alokacji opartą o rynek pierwotny oraz opracował strategię inwestycyjną na rynek niepubliczny, a także prowadził analizy spółek i realizował transakcje na akcjach i instrumentach pochodnych. Ponadto Jakub Kocjan współpracował z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego przy ocenie projektów inwestycyjnych.


  Jakub Kocjan posiada licencję maklera papierów wartościowych rozszerzoną o czynności z zakresu doradztwa inwestycyjnego.


  E-mail: jakub.kocjan@atfc.pl