Interim Management - ATF Consulting

zgłaszanie projektów

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Jakub Kocjan
email:jakub.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 608 02 93 90
Zobacz również

W ramach działań prowadzonych przez ATFC wprowadziliśmy do naszego modelu biznesowego modele współpracy projektowej służące rozwojowi kooperacji z podmiotami zewnętrznymi. W celu uzyskania bliższych informacji odnośnie współpracy projektowej prosimy o kontakt na adres: office@atfconsulting.eu.


Wspólne przedsięwzięcia

ATFC jest stale zainteresowane rozwojem sieci kooperacyjnej oraz realizacją wspólnych przedsięwzięć biznesowych z podmiotami zewnętrznymi. Jesteśmy również otwarci na realizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze niekomercyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem projektów naukowych i pokrewnych oraz przedsięwzięć o charakterze medialnym.

Podmioty / osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z ATFC w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć prosimy o kontakt na adres office@atfconsulting.eu oraz przedstawienie ogólnego zakresu współpracy z wyszczególnieniem jej celu, przewidywanego zakresu zaangażowania stron oraz zakładanych efektów przedsięwzięcia. Wszystkie nadesłane do nas propozycje są na bieżąco analizowane, kontaktujemy się jednak tylko z wybranymi osobami / podmiotami.


Inwestycje seed capital

Wspieramy podmioty we wczesnej fazie rozwoju. W ramach zarządzania wewnętrzną bazą środków finansowych ATFC realizuje inwestycje typu zalążkowego nakierowane na sektor usługowy, ze szczególnym uwzględnieniem usług medycznych i pokrewnych oraz specjalistycznych usług dla biznesu. W ramach udzielonego wsparcia finansowego ATFC udziela finansowania typu equity, jak i mezzanine. Wspieramy również podmioty w aspektach operacyjnych oraz w zakresie spinania struktury finansowania zewnętrznego. Nasza oferta kierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.

W obszarze naszych zainteresowań są jedynie projekty odznaczające się wysokimi zasobami kapitału ludzkiego obejmującymi co najmniej 3 osobową kadrę zarządczą i specjalistyczną charakteryzującą się średnim doświadczeniem zawodowym przekraczającym 7 lat oraz pozytywnym track recordem z poprzednich miejsc pracy. Warunkiem koniecznym do udzielenia przez ATFC wsparcia jest również osiągnięcie przez podmiot pierwszych przychodów oraz udział w finansowania przedsięwzięcia przez założycieli przekraczający 25%.

Podmioty / osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z ATFC w zakresie wsparcia finansowego lub operacyjnego prosimy o nadesłanie na adres office@atfconsulting.eu memorandum informacyjnego opisującego powyższy projekt.

Wszystkie nadesłane do nas projekty są na bieżąco analizowane przez komitet inwestycyjny, kontaktujemy się jednak tylko z wybranymi osobami / podmiotami. W przypadku pozytywnej oceny projektu osoba / podmiot zgłaszający projekt zostanie poproszony o osobiste zaprezentowanie projektu oraz przedstawienie szczegółowych danych charakteryzujących projekt. Etap ten poprzedzony jest podpisaniem stosownej umowy o zachowaniu poufności.


Jakub Kocjan

ATF Consulting - Jakub KocjanJakub Kocjan posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące ponad 34 tys. wypracowanych godzin podczas realizacji szerokiego spektrum projektów. Odznacza się wiedzą w zakresie transakcji kapitałowych, projektów restrukturyzacyjnych, projektów inwestycyjnych, projektów typu start-up oraz zarządzania aktywami.


Jakub Kocjan pełni obecnie funkcję partnera zarządzającego ATF Consulting. W ramach powyższej funkcji prowadzi on nadzór realizowanych przez spółkę projektów oraz jest specjalistą odpowiadającym za realizację kluczowych prac operacyjnych. Ponadto w ramach realizowanych projektów pełni on także funkcję interim managera dla Klientów ATFC. Jakub Kocjan przeprowadza obecnie również wyceny spółek portfelowych i prowadzi nadzór nad spółkami portfelowymi wchodzącymi w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w Forum TFI oraz był członkiem zarządu Forum Doradcy i Maklerzy. Jakub Kocjan pełni także funkcję interim managera w grupie deweloperskiej (posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych) odpowiedzialnego za realizację procesu restrukturyzacji grupy, wyciszenie nierentownych projektów oraz zażegnywanie sporów. Jest on ponadto zaangażowany w zmianę modelu biznesowego oraz strategii grupy.


Uprzednio Jakub Kocjan był zatrudniony w IPOPEMA Securities w departamencie Corporate Finance, gdzie zajmował się m.in. procesami IPO, SPO oraz transakcjami kapitałowymi. Wcześniej pracował w Domu Maklerskim Penetrator w Asset Management gdzie zarządzał strategią aktywnej alokacji opartą o rynek pierwotny oraz opracował strategię inwestycyjną na rynek niepubliczny, a także prowadził analizy spółek i realizował transakcje na akcjach i instrumentach pochodnych. Ponadto Jakub Kocjan współpracował z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego przy ocenie projektów inwestycyjnych.


Jakub Kocjan posiada licencję maklera papierów wartościowych rozszerzoną o czynności z zakresu doradztwa inwestycyjnego.


E-mail: jakub.kocjan@atfc.pl