MASZ PYTANIE ?
Jakub Kocjan
email:jakub.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 608 02 93 90
Zobacz również
 • informacje podstawowe

Komercjalizacja i optymalizacja obiektów handlowych

wsparcie procesów restrukturyzacji i rewitalizacji nieruchomości komercyjnych

ATFC w ramach oferowanych usług modułowych wspiera swoich Klientów w zakresie rozwoju i optymalizacji obiektów komercyjnych ze szczególnym uwzględnieniem galerii handlowych, retail parków oraz hoteli. Wspieramy Klientów zarówno w zakresie komercjalizacji obiektów, jak i w zakresie ich optymalizacji operacyjnej i przychodowej. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • opracowywanie strategii komercjalizacji i pozycjonowania;
 • komercjalizacjia / rekomercjalizacjia obiektów lub wybranych powierzchni;
 • wsparcie biznesowe i prawne w negocjacjach umowy najmu;
 • opracowywanie strategii rozwoju najmu specjalnego;
 • wydzielanie spółek serwisowych i optymalizacja wpływów na ich bazie;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.

Chcesz uzyskać bliższe informacje o ofercie ATFC

więcej
.
 • informacje podstawowe

Sprzedaż nieruchomości komercyjnych

kompleksowe wsparcie merytoryczne i operacyjne procesów sprzedażowych

ATFC w ramach oferowanych usług modułowych wspiera swoich Klientów w zakresie sprzedaży nieruchomości komercyjnych oraz pozyskiwaniu koinwestorów do realizacji przedsięwzięć dewelopweskich lub restrukturyzacyjnych. Wspieramy Klientów zarówno w zakresie analizy nieruchomości, jak i realizacji procesu transakcyjnego. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • analiza i badanie nieruchomości komercyjnych oraz ocena ich atrakcyjności inwestycyjnej;
 • doradztwo biznesowe oraz finansowe w zakresie procesów sprzedaży nieruchomości;
 • doradztwo biznesowe oraz finansowe w zakresie pozyskiwania koinwestorów;
 • doradztwo w zakresie negocjacji umowy na bazie asset deal i equity deal;
 • poszukiwanie inwestorów na zakup nieruchomości komercyjnych;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.

Chcesz uzyskać bliższe informacje o ofercie ATFC

więcej
.
 • informacje podstawowe

Wycena spółek i projektów

opracowujemy zaawansowane wyceny spółek i projektów gospodarczych

ATFC w ramach oferowanych usług modułowych realizuje wyceny przedsięwzięć inwestycyjnych oraz podmiotów gospodarczych na bazie szerokiego spektrum metodologii. Wspieramy zarówno procesy transakcyjne, jak i stałe działania określające wartość na potrzeby regulacji formalnych, czy też programów motywacyjnych i premiowych. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • wyceny majątkowe;
 • wyceny porównawcze;
 • wyceny dochodowe;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.

Chcesz uzyskać bliższe informacje o ofercie ATFC

więcej
.
 • informacje podstawowe

Procesy due diligence

realizujemy wszechstronne audyty aspektów biznesowych w spółkach kapitałowych

ATFC w ramach oferowanych usług modułowych realizuje procesy badania podmiotów gospodarczych w aspektach strategicznych i biznesowych. Koordynujemy ponadto procesy due diligence w aspektach prawnych oraz finansowych, a także wspieramy Klientów w zakresie obsługi tych procesów i budowy oraz zarządzania data roomami. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • koordynacja procesów vendor due diligence oraz organizacja data roomów / VDR i pakietów informacyjnych;
 • koordynacja procesów due diligence oraz realizacja due diligence biznesowego;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.

Chcesz uzyskać bliższe informacje o ofercie ATFC

więcej
.
 • informacje podstawowe

Negocjacje biznesowe

kompleksowe wsparcie merytoryczne i operacyjne procesów negocjacyjnych

ATFC w ramach oferowanych usług modułowych udziela kompleksowego wsparcia doradczego i operacyjnego w zakresie procesów negocjacji biznesowych i formalno-prawnych. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • wsparcie merytoryczne procesów negocjacyjnych w zakresie biznesowym oraz formalnym;
 • wsparcie operacyjne w zakresie negocjacji i opracowywania umów;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.

Chcesz uzyskać bliższe informacje o ofercie ATFC

więcej
.
 • informacje podstawowe

Mediacje i arbitraże

oferujemy kompleksowe wsparcie merytoryczne i operacyjne dla mediacji i arbitraży

ATFC w ramach oferowanych usług modułowych udziela kompleksowego wsparcia doradczego i operacyjnego w zakresie procesów mediacyjnych. Usługa ta połączona jest z udzielaniem wsparcia w zakresie aspektów miękkich stronom mediacji. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • wsparcie merytoryczne procesów mediacyjnych w zakresie biznesowym oraz formalnym;
 • wsparcie merytoryczne procesów mediacyjnych w zakresie aspektów miękkich;
 • wsparcie operacyjne w zakresie negocjacji i opracowywania porozumień;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.

Chcesz uzyskać bliższe informacje o ofercie ATFC

więcej
.
 • informacje podstawowe

Executive coaching

wsparcie kompetencji komunikacyjnych i biznesowych dla kadry kierowniczej

ATFC w ramach oferowanych usług modułowych świadczy usługi coachingowe i szkoleniowe stanowiące uzupełnienie realizowanych przez nas projektów restrukturyzacyjnych lub procesów związanych z pozyskiwaniem inwestorów finansowych. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • executive coaching dla kadry zarządzającej;
 • szkolenia z zakresu prezentacji i komunikacji z inwestorami finansowymi;
 • szkolenia z zakresu przywództwa i kierowania zespołami projektowymi;
 • szkolenia z zakresu aspektów miękkich i interpersonalnych;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.

Chcesz uzyskać bliższe informacje o ofercie ATFC

więcej
.
 • informacje podstawowe

Wsparcie HR

opracowujemy budowę elastycznych modeli i schematów funkcjonowania w zakresie HR

ATFC w ramach oferowanych usług modułowych świadczy usługi z zakresu HR stanowiące uzupełnienie realizowanych przez nas projektów restrukturyzacyjnych lub rozwojowych / inkubacyjnych. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • organizacja zespołów projektowych i schematów ich funkcjonowania;
 • przeprowadzanie ocen pracowniczych w kontekście potrzeb organizacji;
 • opracowywanie kontraktów managerskich i pracowniczych;
 • budowa systemów motywacyjnych i premiowych;
 • rekrutacja pracowników na stanowiska managerskie i specjalistyczne;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.

Chcesz uzyskać bliższe informacje o ofercie ATFC

więcej
.
 • informacje podstawowe

Wsparcie IR

zapewniamy wsparcie w zakresie komunikacji kryzysowej i sprawozdawczości

ATFC w ramach oferowanych usług modułowych świadczy usługi z zakresu IR stanowiące uzupełnienie realizowanych przez nas projektów restrukturyzacyjnych lub procesów związanych z transakcjami kapitałowymi. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • wsparcie doradcze w zakresie komunikacji transakcyjnej i kryzysowej;
 • wsparcie doradcze w zakresie komunikacji z inwestorami finansowymi;
 • wsparcie doradcze w zakresie komunikacji z udziałowcami mniejszościowymi;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.

Chcesz uzyskać bliższe informacje o ofercie ATFC

więcej
.
 • informacje podstawowe

Memorandum informacyjne

opracowujemy kompleksowe pakiety dokumentacji biznesowej i finansowej

ATFC w ramach opracowywania typowych dokumentów informacyjnych przygotowuje rozbudowane materiały prezentujące całokształt charakterystyk projektu / podmiotu dla potrzeb interesariuszy zewnętrznych. Zakres indywidualnych dokumentów dostosowywany jest do specyfiki opisywanego projektu / podmiotu oraz celu wykorzystania dokumentu. Na wniosek Klienta możliwe jest również połączenie kilku typów dokumentów takich jak memorandum, wycena i plan operacyjny.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • opracowywanie koncepcji oraz wytycznych realizacji dokumentu;
 • realizacja due diligence biznesowego oraz budowa equity story;
 • wielowymiarowa analiza i optymalizacja założeń projektu;
 • opracowywanie modelu finansowego oraz wsparcie w opracowywaniu prognoz;
 • opracowanie dokumentu właściwego oraz dokumentacji uzupełniającej;
 • uzupełniające wsparcie doradcze i operacyjne;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.

Chcesz uzyskać bliższe informacje o ofercie ATFC

więcej
typowy zakres dokumentu
Przykładowy zakres memorandum informacyjnego:

 • Wstęp
 • Podsumowanie
  • opis podstawowy spółki
  • opis podstawowy produktów / usług
  • opis podstawowych danych handlowych
  • opis podstawowych danych finansowych
 • Opis spółki
  • opis stanu formalno-prawnego
  • opis struktury właścicielskiej
  • schematy struktur formalnych
  • opis doświadczenia spółki (track record)
  • opis kwalifikacji i doświadczenia zarządu
  • opis kwalifikacji i doświadczenia kadry kierowniczej
  • opis obszaru funkcjonowania spółki
  • opis przyjętej strategii działania
  • opis planów średnio i długoterminowych
  • opis metod i kanałów dystrybucji
  • opis metod i źródeł zaopatrzenia
  • opis charakteru i zakresu działań promocyjnych
 • Opis zasobów
  • opis materialnych aktywów majątkowych
  • opis niematerialnych aktywów majątkowych
  • opis zasobów ludzkich
  • opis know how
 • Opis produktów / usług
  • opis struktury wytwarzania produktów / usług
  • opis struktury sprzedaży produktów / usług
  • opis głównych wskaźników wytwórczych i sprzedażowych
  • opis grupy docelowej oferty
  • opis specyfiki oferowanych produktów / usług
  • opis charakterystyki procesów technologicznych
  • opis schematów głównych działań operacyjnych
 • Opis rynku i konkurencji
  • opis obszaru, specyfiki i segmentacji rynku
  • opis prognoz rynkowych na najbliższe lata
  • opis potencjalnego popytu na produkty / usługi
  • opis / identyfikacja głównych konkurentów
  • opis pozycji konkurencyjnej spółki
 • Dane finansowe za ostatnie 3 lata
  • przychody w podziale na poszczególne centra przychodów
  • koszty w układzie analogicznym do podziału przychodów
  • koszty w układzie rodzajowym z analityką szczegółową
  • analiza rentowności operacyjnej poszczególnych centrów przychodowych
  • bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
 • Założenia ekonomiczno-operacyjne
  • podstawowe założenia makroekonomiczne
  • podstawowe założenia dla segmentu rynku
 • Szczegółowe prognozy finansowe na najbliższe 10 lat
  • szczegółowa prognoza przychodów w podziale na poszczególne centra przychodów
  • szczegółowa prognoza kosztów w układzie analogicznym do podziału przychodów
  • szczegółowa prognoza kosztów w układzie rodzajowym z analityką szczegółową
  • analiza rentowności operacyjnej poszczególnych centrów przychodowych
  • bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
 • Charakterystyka istotnych umów
  • lista i podstawowy opis umów o wartości przekraczającej 5% przychodów lub 10% kapitałów własnych spółki
  • lista i podstawowy opis innych umów wskazanych przez zarząd jako istotne
 • Zakres oświadczeń zarządu (załączniki)
  • lista złożonych oświadczeń
 • Zakres dokumentacji pakietu bazowego (załączniki)
  • lista dostępnych dokumentów
 • Informacje techniczne
  • nota prawna o wyłączeniu odpowiedzialności

 • informacje podstawowe

Biznes plan

opracowujemy kompleksowe pakiety dokumentacji biznesowej i finansowej

ATFC w ramach opracowywania typowych dokumentów informacyjnych przygotowuje rozbudowane materiały prezentujące całokształt charakterystyk projektu / podmiotu dla potrzeb interesariuszy zewnętrznych. Zakres indywidualnych dokumentów dostosowywany jest do specyfiki opisywanego projektu / podmiotu oraz celu wykorzystania dokumentu.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • opracowywanie koncepcji oraz wytycznych realizacji dokumentu;
 • realizacja due diligence biznesowego oraz budowa equity story;
 • wielowymiarowa analiza i optymalizacja założeń projektu;
 • opracowywanie modelu finansowego oraz wsparcie w opracowywaniu prognoz;
 • opracowanie dokumentu właściwego oraz dokumentacji uzupełniającej;
 • uzupełniające wsparcie doradcze i operacyjne;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.

Chcesz uzyskać bliższe informacje o ofercie ATFC

więcej
typowy zakres dokumentu
Przykładowy zakres biznes planu:

 • Wstęp
 • Podsumowanie
  • idea przedsięwzięcia
  • uzasadnienie przedsięwzięcia
  • podstawowy opis podmiotu
  • podstawowy opis produktów / usług
  • analiza SWOT
  • streszczenie analiz finansowych
 • Opis spółki / projektu
  • opis stanu prawnego
  • opis struktury właścicielskiej
  • schematy struktur formalnych
  • opis doświadczenia podmiotu (track record)
  • opis kwalifikacji i doświadczenia zespołu projektowego
  • opis obszaru funkcjonowania
  • opis przyjętej strategii
  • opis planów średnio i długoterminowych
  • opis metod i kanałów dystrybucji
  • opis metod i źródeł zaopatrzenia
  • opis charakteru i zakresu działań promocyjnych
 • Opis zasobów
  • opis materialnych aktywów majątkowych
  • opis niematerialnych aktywów majątkowych
  • opis zasobów ludzkich
  • opis know how
 • Opis produktów / usług
  • opis grupy docelowej oferty
  • opis specyfiki oferowanych produktów / usług
  • opis charakterystyki procesu technologicznego
  • opis schematów głównych działań operacyjnych
 • Opis rynku i konkurencji
  • opis obszaru, specyfiki i segmentacji rynku
  • opis prognoz rynkowych na najbliższe lata
  • opis potencjalnego popytu dla przedsięwzięcia
  • opis / identyfikacja głównych konkurentów
  • charakterystyka pozycji konkurencyjnej podmiotu
 • Założenia ekonomiczno-operacyjne
  • podstawowe założenia makroekonomiczne
  • podstawowe założenia dla segmentu rynku
  • założona struktura finansowania przedsięwzięcia
  • ogólny harmonogram realizacji przedsięwzięcia
 • Szczegółowe prognozy finansowe
  • szczegółowa prognoza przychodów w podziale na poszczególne centra przychodów
  • szczegółowa prognoza kosztów w układzie analogicznym do podziału przychodów
  • szczegółowa prognoza kosztów w układzie rodzajowym z analityką szczegółową
  • analiza rentowności operacyjnej poszczególnych centrów przychodowych
  • bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
 • Analiza wykonalności
  • opis aktualnego etapu realizacji przedsięwzięcia i wykonanych działań
  • analiza adekwatności posiadanych zasobów do celów realizacji przedsięwzięcia
  • szczegółowy harmonogram przedsięwzięcia zestawiony ze źródłami finansowania
  • analiza przepływów pieniężnych z uwzględnieniem śród okresów
  • analiza wrażliwości
 • Analiza ryzyk i opis metod przeciwdziałania lub łagodzenia
  • ryzyka strategiczne (zewnętrzne)
  • ryzyka operacyjne (wewnętrzne)
  • ryzyka finansowe
  • pozostałe ryzyka
 • Analiza efektywności inwestycji
  • podstawowa analiza efektywności (zNPV, zIRR, EP)
  • analiza wskaźnikowa spółki / projektu
  • model zdyskontowanych przepływów pieniężnych i wyceną na bazie tego modelu
  • analizę wrażliwości efektywności finansowej
 • Zakres dokumentacji pakietu bazowego (załączniki)
  • lista dostępnych dokumentów
 • Informacje techniczne
  • nota prawna o wyłączeniu odpowiedzialności


Konsultacje on-line

+48 | (12) 350 42 98

+48 | 608 02 93 9018
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
 • Wszyscy specjaliści
 • Jakub Kocjan
Wszyscy specjaliści
 • Wszystkie usługi
 • Consulting on-line
Wszystkie usługi
Formularz rezerwacji
dokonaj płatności

ATF Consulting - Jakub Kocjan
.
interim manager
senior partner
więcej
ATF Consulting - Jakub Kocjan
Jakub Kocjan

Jakub Kocjan posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące ponad 32 tys. wypracowanych godzin podczas realizacji szerokiego spektrum projektów. Odznacza się wiedzą w zakresie transakcji kapitałowych, projektów restrukturyzacyjnych, projektów inwestycyjnych, projektów typu start-up oraz zarządzania aktywami.


Jakub Kocjan pełni obecnie funkcję partnera zarządzającego ATF Consulting. W ramach powyższej funkcji prowadzi on nadzór realizowanych przez spółkę projektów oraz jest specjalistą odpowiadającym za realizację kluczowych prac operacyjnych. Ponadto w ramach realizowanych projektów pełni on także funkcję interim managera dla Klientów ATFC. Jakub Kocjan przeprowadza obecnie również wyceny spółek portfelowych i prowadzi nadzór nad spółkami portfelowymi wchodzącymi w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w Forum TFI oraz był członkiem zarządu Forum Doradcy i Maklerzy. Jakub Kocjan pełni także funkcję interim managera w grupie deweloperskiej (posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych) odpowiedzialnego za realizację procesu restrukturyzacji grupy, wyciszenie nierentownych projektów oraz zażegnywanie sporów. Jest on ponadto zaangażowany w zmianę modelu biznesowego oraz strategii grupy.


Uprzednio Jakub Kocjan był zatrudniony w IPOPEMA Securities w departamencie Corporate Finance, gdzie zajmował się m.in. procesami IPO, SPO oraz transakcjami kapitałowymi. Wcześniej pracował w Domu Maklerskim Penetrator w Asset Management gdzie zarządzał strategią aktywnej alokacji opartą o rynek pierwotny oraz opracował strategię inwestycyjną na rynek niepubliczny, a także prowadził analizy spółek i realizował transakcje na akcjach i instrumentach pochodnych. Ponadto Jakub Kocjan współpracował z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego przy ocenie projektów inwestycyjnych.


Jakub Kocjan posiada licencję maklera papierów wartościowych rozszerzoną o czynności z zakresu doradztwa inwestycyjnego.

.