usługi uzupełniające i niesklasyfikowane

komercjalizacja nieruchomości, wycena spółek, pisanie biznes planów...

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Jakub Kocjan
email:jakub.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 608 02 93 90
Zobacz również
 • informacje podstawowe

Komercjalizacja nieruchomości

wsparcie procesów restrukturyzacji i rewitalizacji obiektów handlowych

ATFC w ramach oferowanych usług modułowych wspiera swoich Klientów w zakresie rozwoju i optymalizacji obiektów komercyjnych ze szczególnym uwzględnieniem galerii handlowych, retail parków oraz hoteli. Wspieramy Klientów zarówno w zakresie komercjalizacji obiektów, jak i w zakresie ich optymalizacji operacyjnej i przychodowej. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • opracowywanie strategii komercjalizacji i pozycjonowania;
 • komercjalizacjia / rekomercjalizacjia obiektów lub wybranych powierzchni;
 • wsparcie biznesowe i prawne w negocjacjach umowy najmu;
 • opracowywanie strategii rozwoju najmu specjalnego;
 • wydzielanie spółek serwisowych i optymalizacja wpływów na ich bazie;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
 • informacje podstawowe

Sprzedaż nieruchomości

kompleksowe wsparcie merytoryczne i operacyjne procesu sprzedaży

ATFC w ramach oferowanych usług modułowych wspiera swoich Klientów w zakresie sprzedaży nieruchomości komercyjnych oraz pozyskiwaniu koinwestorów do realizacji przedsięwzięć dewelopweskich lub restrukturyzacyjnych. Wspieramy Klientów zarówno w zakresie analizy nieruchomości, jak i realizacji procesu transakcyjnego. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • analiza i badanie nieruchomości komercyjnych oraz ocena ich atrakcyjności inwestycyjnej;
 • doradztwo biznesowe oraz finansowe w zakresie procesów sprzedaży nieruchomości;
 • doradztwo biznesowe oraz finansowe w zakresie pozyskiwania koinwestorów;
 • doradztwo w zakresie negocjacji umowy na bazie asset deal i equity deal;
 • poszukiwanie inwestorów na zakup nieruchomości komercyjnych;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
 • informacje podstawowe

Wycena przedsiębiorstw

zaawansowane wyceny podmiotów gospodarczych i projektów

ATFC w ramach oferowanych usług modułowych realizuje wyceny przedsięwzięć inwestycyjnych oraz podmiotów gospodarczych na bazie szerokiego spektrum metodologii. Wspieramy zarówno procesy transakcyjne, jak i stałe działania określające wartość na potrzeby regulacji formalnych, czy też programów motywacyjnych i premiowych. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • wyceny majątkowe;
 • wyceny porównawcze;
 • wyceny dochodowe;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
 • informacje podstawowe

Procesy due diligence

wszechstronne audyty aspektów biznesowych i strategicznych

ATFC w ramach oferowanych usług modułowych realizuje procesy badania podmiotów gospodarczych w aspektach strategicznych i biznesowych. Koordynujemy ponadto procesy due diligence w aspektach prawnych oraz finansowych, a także wspieramy Klientów w zakresie obsługi tych procesów i budowy oraz zarządzania data roomami. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • koordynacja procesów vendor due diligence oraz organizacja data roomów / VDR i pakietów informacyjnych;
 • koordynacja procesów due diligence oraz realizacja due diligence biznesowego;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
 • informacje podstawowe

Negocjacje biznesowe

kompleksowe wsparcie merytoryczne i operacyjne

ATFC w ramach oferowanych usług modułowych udziela kompleksowego wsparcia doradczego i operacyjnego w zakresie procesów negocjacji biznesowych i formalno-prawnych. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • wsparcie merytoryczne procesów negocjacyjnych w zakresie biznesowym oraz formalnym;
 • wsparcie operacyjne w zakresie negocjacji i opracowywania umów;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
 • informacje podstawowe

Mediacje i arbitraże

kompleksowe wsparcie merytoryczne i operacyjne

ATFC w ramach oferowanych usług modułowych udziela kompleksowego wsparcia doradczego i operacyjnego w zakresie procesów mediacyjnych. Usługa ta połączona jest z udzielaniem wsparcia w zakresie aspektów miękkich stronom mediacji. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • wsparcie merytoryczne procesów mediacyjnych w zakresie biznesowym oraz formalnym;
 • wsparcie merytoryczne procesów mediacyjnych w zakresie aspektów miękkich;
 • wsparcie operacyjne w zakresie negocjacji i opracowywania porozumień;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
 • informacje podstawowe

Executive coaching

wsparcie kompetencji komunikacyjnych i biznesowych

ATFC w ramach oferowanych usług modułowych świadczy usługi coachingowe i szkoleniowe stanowiące uzupełnienie realizowanych przez nas projektów restrukturyzacyjnych lub procesów związanych z pozyskiwaniem inwestorów finansowych. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • executive coaching dla kadry zarządzającej;
 • szkolenia z zakresu prezentacji i komunikacji z inwestorami finansowymi;
 • szkolenia z zakresu przywództwa i kierowania zespołami projektowymi;
 • szkolenia z zakresu aspektów miękkich i interpersonalnych;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
 • informacje podstawowe

Wsparcie HR

budowa elastycznych schematów funkcjonowania

ATFC w ramach oferowanych usług modułowych świadczy usługi z zakresu HR stanowiące uzupełnienie realizowanych przez nas projektów restrukturyzacyjnych lub rozwojowych / inkubacyjnych. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • organizacja zespołów projektowych i schematów ich funkcjonowania;
 • przeprowadzanie ocen pracowniczych w kontekście potrzeb organizacji;
 • opracowywanie kontraktów managerskich i pracowniczych;
 • budowa systemów motywacyjnych i premiowych;
 • rekrutacja pracowników na stanowiska managerskie i specjalistyczne;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
 • informacje podstawowe

Wsparcie IR

wsparcie komunikacji kryzysowej i sprawozdawczości

ATFC w ramach oferowanych usług modułowych świadczy usługi z zakresu IR stanowiące uzupełnienie realizowanych przez nas projektów restrukturyzacyjnych lub procesów związanych z transakcjami kapitałowymi. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • wsparcie doradcze w zakresie komunikacji transakcyjnej i kryzysowej;
 • wsparcie doradcze w zakresie komunikacji z inwestorami finansowymi;
 • wsparcie doradcze w zakresie komunikacji z udziałowcami mniejszościowymi;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
 • informacje podstawowe

Memorandum informacyjne

kompleksowe pakiety dokumentacji

ATFC w ramach opracowywania typowych dokumentów informacyjnych przygotowuje rozbudowane materiały prezentujące całokształt charakterystyk projektu / podmiotu dla potrzeb interesariuszy zewnętrznych. Zakres indywidualnych dokumentów dostosowywany jest do specyfiki opisywanego projektu / podmiotu oraz celu wykorzystania dokumentu. Na wniosek Klienta możliwe jest również połączenie kilku typów dokumentów takich jak memorandum, wycena i plan operacyjny.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • opracowywanie koncepcji oraz wytycznych realizacji dokumentu;
 • realizacja due diligence biznesowego oraz budowa equity story;
 • wielowymiarowa analiza i optymalizacja założeń projektu;
 • opracowywanie modelu finansowego oraz wsparcie w opracowywaniu prognz;
 • opracowanie dokumentu właściwego oraz dokumentacji uzupełniającej;
 • uzupełniające wsparcie doradcze i operacyjne;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
typowy zakres dokumentu
Przykładowy zakres memorandum informacyjnego:

 • Wstęp
 • Podsumowanie
  • opis podstawowy spółki
  • opis podstawowy produktów / usług
  • opis podstawowych danych handlowych
  • opis podstawowych danych finansowych
 • Opis spółki
  • opis stanu formalno-prawnego
  • opis struktury właścicielskiej
  • schematy struktur formalnych
  • opis doświadczenia spółki (track record)
  • opis kwalifikacji i doświadczenia zarządu
  • opis kwalifikacji i doświadczenia kadry kierowniczej
  • opis obszaru funkcjonowania spółki
  • opis przyjętej strategii działania
  • opis planów średnio i długoterminowych
  • opis metod i kanałów dystrybucji
  • opis metod i źródeł zaopatrzenia
  • opis charakteru i zakresu działań promocyjnych
 • Opis zasobów
  • opis materialnych aktywów majątkowych
  • opis niematerialnych aktywów majątkowych
  • opis zasobów ludzkich
  • opis know how
 • Opis produktów / usług
  • opis struktury wytwarzania produktów / usług
  • opis struktury sprzedaży produktów / usług
  • opis głównych wskaźników wytwórczych i sprzedażowych
  • opis grupy docelowej oferty
  • opis specyfiki oferowanych produktów / usług
  • opis charakterystyki procesów technologicznych
  • opis schematów głównych działań operacyjnych
 • Opis rynku i konkurencji
  • opis obszaru, specyfiki i segmentacji rynku
  • opis prognoz rynkowych na najbliższe lata
  • opis potencjalnego popytu na produkty / usługi
  • opis / identyfikacja głównych konkurentów
  • opis pozycji konkurencyjnej spółki
 • Dane finansowe za ostatnie 3 lata
  • przychody w podziale na poszczególne centra przychodów
  • koszty w układzie analogicznym do podziału przychodów
  • koszty w układzie rodzajowym z analityką szczegółową
  • analiza rentowności operacyjnej poszczególnych centrów przychodowych
  • bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
 • Założenia ekonomiczno-operacyjne
  • podstawowe założenia makroekonomiczne
  • podstawowe założenia dla segmentu rynku
 • Szczegółowe prognozy finansowe na najbliższe 10 lat
  • szczegółowa prognoza przychodów w podziale na poszczególne centra przychodów
  • szczegółowa prognoza kosztów w układzie analogicznym do podziału przychodów
  • szczegółowa prognoza kosztów w układzie rodzajowym z analityką szczegółową
  • analiza rentowności operacyjnej poszczególnych centrów przychodowych
  • bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
 • Charakterystyka istotnych umów
  • lista i podstawowy opis umów o wartości przekraczającej 5% przychodów lub 10% kapitałów własnych spółki
  • lista i podstawowy opis innych umów wskazanych przez zarząd jako istotne
 • Zakres oświadczeń zarządu (załączniki)
  • lista złożonych oświadczeń
 • Zakres dokumentacji pakietu bazowego (załączniki)
  • lista dostępnych dokumentów
 • Informacje techniczne
  • nota prawna o wyłączeniu odpowiedzialności

 • informacje podstawowe

Biznes plan

kompleksowe pakiety dokumentacji

ATFC w ramach opracowywania typowych dokumentów informacyjnych przygotowuje rozbudowane materiały prezentujące całokształt charakterystyk projektu / podmiotu dla potrzeb interesariuszy zewnętrznych. Zakres indywidualnych dokumentów dostosowywany jest do specyfiki opisywanego projektu / podmiotu oraz celu wykorzystania dokumentu.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • opracowywanie koncepcji oraz wytycznych realizacji dokumentu;
 • realizacja due diligence biznesowego oraz budowa equity story;
 • wielowymiarowa analiza i optymalizacja założeń projektu;
 • opracowywanie modelu finansowego oraz wsparcie w opracowywaniu prognz;
 • opracowanie dokumentu właściwego oraz dokumentacji uzupełniającej;
 • uzupełniające wsparcie doradcze i operacyjne;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
typowy zakres dokumentu
Przykładowy zakres biznes planu:

 • Wstęp
 • Podsumowanie
  • idea przedsięwzięcia
  • uzasadnienie przedsięwzięcia
  • podstawowy opis podmiotu
  • podstawowy opis produktów / usług
  • analiza SWOT
  • streszczenie analiz finansowych
 • Opis spółki / projektu
  • opis stanu prawnego
  • opis struktury właścicielskiej
  • schematy struktur formalnych
  • opis doświadczenia podmiotu (track record)
  • opis kwalifikacji i doświadczenia zespołu projektowego
  • opis obszaru funkcjonowania
  • opis przyjętej strategii
  • opis planów średnio i długoterminowych
  • opis metod i kanałów dystrybucji
  • opis metod i źródeł zaopatrzenia
  • opis charakteru i zakresu działań promocyjnych
 • Opis zasobów
  • opis materialnych aktywów majątkowych
  • opis niematerialnych aktywów majątkowych
  • opis zasobów ludzkich
  • opis know how
 • Opis produktów / usług
  • opis grupy docelowej oferty
  • opis specyfiki oferowanych produktów / usług
  • opis charakterystyki procesu technologicznego
  • opis schematów głównych działań operacyjnych
 • Opis rynku i konkurencji
  • opis obszaru, specyfiki i segmentacji rynku
  • opis prognoz rynkowych na najbliższe lata
  • opis potencjalnego popytu dla przedsięwzięcia
  • opis / identyfikacja głównych konkurentów
  • charakterystyka pozycji konkurencyjnej podmiotu
 • Założenia ekonomiczno-operacyjne
  • podstawowe założenia makroekonomiczne
  • podstawowe założenia dla segmentu rynku
  • założona struktura finansowania przedsięwzięcia
  • ogólny harmonogram realizacji przedsięwzięcia
 • Szczegółowe prognozy finansowe
  • szczegółowa prognoza przychodów w podziale na poszczególne centra przychodów
  • szczegółowa prognoza kosztów w układzie analogicznym do podziału przychodów
  • szczegółowa prognoza kosztów w układzie rodzajowym z analityką szczegółową
  • analiza rentowności operacyjnej poszczególnych centrów przychodowych
  • bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
 • Analiza wykonalności
  • opis aktualnego etapu realizacji przedsięwzięcia i wykonanych działań
  • analiza adekwatności posiadanych zasobów do celów realizacji przedsięwzięcia
  • szczegółowy harmonogram przedsięwzięcia zestawiony ze źródłami finansowania
  • analiza przepływów pieniężnych z uwzględnieniem śród okresów
  • analiza wrażliwości
 • Analiza ryzyk i opis metod przeciwdziałania lub łagodzenia
  • ryzyka strategiczne (zewnętrzne)
  • ryzyka operacyjne (wewnętrzne)
  • ryzyka finansowe
  • pozostałe ryzyka
 • Analiza efektywności inwestycji
  • podstawowa analiza efektywności (zNPV, zIRR, EP)
  • analiza wskaźnikowa spółki / projektu
  • model zdyskontowanych przepływów pieniężnych i wyceną na bazie tego modelu
  • analizę wrażliwości efektywności finansowej
 • Zakres dokumentacji pakietu bazowego (załączniki)
  • lista dostępnych dokumentów
 • Informacje techniczne
  • nota prawna o wyłączeniu odpowiedzialności

.
Centrum Psuchoterapii -Jakub Kocjan
Jakub Kocjan
senior partner
więcej
Jakub Kocjan

ATF Consulting - Jakub KocjanJakub Kocjan posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące ponad 34 tys. wypracowanych godzin podczas realizacji szerokiego spektrum projektów. Odznacza się wiedzą w zakresie transakcji kapitałowych, projektów restrukturyzacyjnych, projektów inwestycyjnych, projektów typu start-up oraz zarządzania aktywami.


Jakub Kocjan pełni obecnie funkcję partnera zarządzającego ATF Consulting. W ramach powyższej funkcji prowadzi on nadzór realizowanych przez spółkę projektów oraz jest specjalistą odpowiadającym za realizację kluczowych prac operacyjnych. Ponadto w ramach realizowanych projektów pełni on także funkcję interim managera dla Klientów ATFC. Jakub Kocjan przeprowadza obecnie również wyceny spółek portfelowych i prowadzi nadzór nad spółkami portfelowymi wchodzącymi w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w Forum TFI oraz był członkiem zarządu Forum Doradcy i Maklerzy. Jakub Kocjan pełni także funkcję interim managera w grupie deweloperskiej (posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych) odpowiedzialnego za realizację procesu restrukturyzacji grupy, wyciszenie nierentownych projektów oraz zażegnywanie sporów. Jest on ponadto zaangażowany w zmianę modelu biznesowego oraz strategii grupy.


Uprzednio Jakub Kocjan był zatrudniony w IPOPEMA Securities w departamencie Corporate Finance, gdzie zajmował się m.in. procesami IPO, SPO oraz transakcjami kapitałowymi. Wcześniej pracował w Domu Maklerskim Penetrator w Asset Management gdzie zarządzał strategią aktywnej alokacji opartą o rynek pierwotny oraz opracował strategię inwestycyjną na rynek niepubliczny, a także prowadził analizy spółek i realizował transakcje na akcjach i instrumentach pochodnych. Ponadto Jakub Kocjan współpracował z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego przy ocenie projektów inwestycyjnych.


Jakub Kocjan posiada licencję maklera papierów wartościowych rozszerzoną o czynności z zakresu doradztwa inwestycyjnego.


E-mail: jakub.kocjan@atfc.pl