Interim Management

zarządzanie projektowe i tymczasowe

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Jakub Kocjan
email:jakub.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 608 02 93 90
Zobacz również
 • informacje podstawowe

Nadzór korporacyjny

zapewniamy niezależne działania nadzorcze i kontrolne w spółkach kapitałowych

ATFC świadczy usługi w zakresie ciągłego nadzoru właścicielskiego w ramach powiązań korporacyjnych oraz w ramach realizacji uprawnień osobistych udziałowców. Realizujemy również czynności nadzorcze o charakterze projektowym w ramach kontroli celowych. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • oddelegowanie managera na funkcję niezależnego członka rady nadzorczej;
 • kontrola formalna i operacyjna działań podmiotów zależnych i powiązanych;
 • wsparcie doradcze i operacyjne dla inwestorów mniejszościowych;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
 • informacje podstawowe

Zarządzanie projektami

oferujemy efektywną koordynację i zarządzanie projektami zamkniętymi

ATFC w ramach realizowanych przez project managerów usług świadczy wsparcie w zakresie nadzorowania, zarządzania oraz koordynowania i strukturyzacji projektów zamkniętych. Opiniujemy również realizację harmonogramów i budżetów projektów zewnętrznych. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • nadzór i raportowanie realizacji projektów celowych;
 • operacyjne zarządzanie projektami celowymi;
 • koordynacja działań osób / podmiotów zaangażowanych w projekty celowe;
 • budżetowanie i harmonogramowanie projektów celowych;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
 • informacje podstawowe

Interim management

uzyskaj profesjonalne wsparcie merytoryczne i operacyjne dla swojej firmy

ATFC w ramach realizowanych przez interim managerów usług świadczy szeroki zakres czasowego / stałego wsparcia doradczego i operacyjnego realizowanego we wnętrzu organizacji Klienta poprzez oddelegowanie managera oraz wyposarzenie go w pełne wsparcie zespołu wewnętrznego ATFC. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • stałe / czasowe oddelegowanie managera do pełnienia funkcji wewnętrznej;
 • uzupełniające wsparcie doradcze dla obszarów oddelegowania managera;
 • uzupełniające wsparcie operacyjne dla obszarów oddelegowania managera;
 • stałe wsparcie back officowe oddelegowanego managera;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
 • informacje podstawowe

Outsourcing operacyjny

oferujemy efektywne i elastyczne wsparcie w aspektach operacyjnych i technicznych

ATFC w ramach realizowanych przez specjalistów usług świadczy szeroki zakres czasowego / stałego wsparcia operacyjnego realizowanego we wnętrzu organizacji Klienta oraz poprzez zdalne wsparcie z siedziby ATFC. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • stałe / czasowe oddelegowanie specjalisty do realizacji prac operacyjnych;
 • opracowywanie materiałów / dokumentów związanych z bieżącą działalnością operacyjną;
 • udostępnianie zasobów technicznych do czasowej realizacji prac operacyjnych;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
 • informacje podstawowe

Outsourcing analityczny

oferujemy elastyczne wsparcie w aspektach merytorycznych i koncepcyjnych

ATFC w ramach realizowanych usług oferuje opracowywanie wielowymiarowych analiz realizowanych przez zespół naszych managerów i specjalistów. Opracowywane przez nas analizy poszerzone są ponadto o klarowne opinie i rekomendacje pomagające w podejmowaniu decyzji. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • opracowywanie wielowymiarowych analiz wybranych działań / zagadnień / dokumentów
 • opiniowanie i rekomendacje w zakresie wybranych działań / zagadnień / dokumentów
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
 • informacje podstawowe

Lean management

zapewniamy skuteczną optymalizację kosztów i procesów biznesowych

ATFC w ramach oferowanych usług angażuje się w realizację ciągłych procesów redukcji i optymalizacji ponoszonych przez organizację kosztów połączonych z redukcją barier operacyjnych. Prowadzone przez nas procesy mają na celu maksymalizację efektywności ekonomicznej alokacji zasobów. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • realizacja / nadzór ciągłego programu redukcji i optymalizacji kosztów funkcjonowania;
 • realizacja / nadzór ciągłego procesu upraszczanie procesów i strukturyzacji działań;
 • zewnętrzny nadzór realizacji budżetów oraz poziomu ponoszonych kosztów;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
 • informacje podstawowe

Doradztwo strategiczne

wspieramy skuteczne budowanie wartości i stabilizujemy biznes

ATFC w ramach oferowanych usług wspiera swoich Klientów w aspektach kreacji strategicznej poprzez stałe bieżące wsparcie doradcze połączone z opracowywaniem kompleksowej dokumentacji koncepcyjnej w odniesieniu do kierunków alokacji zasobów oraz modeli i struktur biznesowych. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • doradztwo dla zarządów oraz udziałowców większościowych w zakresie alokacji zasobów;
 • doradztwo dla zarządów w zakresie kierunków rozwoju biznesu oraz nowych przedsięwzięć;
 • doradztwo dla zarządów w zakresie modeli biznesowych i struktur funkcjonowania;
 • doradztwo dla zarządów w zakresie kluczowych decyzji formalnych i operacyjnych;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
 • informacje podstawowe

Doradztwo biznesowe

skutecznie realizujemy optymalizację modeli i schematów biznesowych

ATFC w ramach oferowanych usług wspiera swoich Klientów w aspektach kreacji biznesowej poprzez stałe bieżące wsparcie doradcze wewnętrznej kadry kierowniczej połączone z opracowywaniem schematów funkcjonowania wybranych departamentów organizacji Klienta oraz ich restrukturyzacją. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • bieżące wsparcie merytoryczne dla zarządów, managerów oraz specjalistów w zakresie aspektów operacyjnych oraz finansowych;
 • doradztwo w zakresie budowy / optymalizacji departamentów finansowych, prawnych oraz back officowych;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
 • informacje podstawowe

Doradztwo prawne

zapewniamy i koordynujemy wsparcie prawne dla realizowanych projektów

ATFC w ramach oferowanych usług wspiera swoich Klientów w aspektach prawnych poprzez opiniowanie dokumentów i działań o charakterze formalno-prawnym od strony biznesowej i operacyjnej oraz poprzez zapewnianie zewnętrznych usług prawnych i ich koordynację. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • bazowe doradztwo w zakresie aspektów prawnych i formalnych;
 • zapewnianie zewnętrznych usług prawnych oraz ich koordynacja;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
więcej
.
.
Centrum Psuchoterapii -Jakub Kocjan
Jakub Kocjan
senior partner
więcej
Jakub Kocjan

ATF Consulting - Jakub KocjanJakub Kocjan posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące ponad 34 tys. wypracowanych godzin podczas realizacji szerokiego spektrum projektów. Odznacza się wiedzą w zakresie transakcji kapitałowych, projektów restrukturyzacyjnych, projektów inwestycyjnych, projektów typu start-up oraz zarządzania aktywami.


Jakub Kocjan pełni obecnie funkcję partnera zarządzającego ATF Consulting. W ramach powyższej funkcji prowadzi on nadzór realizowanych przez spółkę projektów oraz jest specjalistą odpowiadającym za realizację kluczowych prac operacyjnych. Ponadto w ramach realizowanych projektów pełni on także funkcję interim managera dla Klientów ATFC. Jakub Kocjan przeprowadza obecnie również wyceny spółek portfelowych i prowadzi nadzór nad spółkami portfelowymi wchodzącymi w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w Forum TFI oraz był członkiem zarządu Forum Doradcy i Maklerzy. Jakub Kocjan pełni także funkcję interim managera w grupie deweloperskiej (posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych) odpowiedzialnego za realizację procesu restrukturyzacji grupy, wyciszenie nierentownych projektów oraz zażegnywanie sporów. Jest on ponadto zaangażowany w zmianę modelu biznesowego oraz strategii grupy.


Uprzednio Jakub Kocjan był zatrudniony w IPOPEMA Securities w departamencie Corporate Finance, gdzie zajmował się m.in. procesami IPO, SPO oraz transakcjami kapitałowymi. Wcześniej pracował w Domu Maklerskim Penetrator w Asset Management gdzie zarządzał strategią aktywnej alokacji opartą o rynek pierwotny oraz opracował strategię inwestycyjną na rynek niepubliczny, a także prowadził analizy spółek i realizował transakcje na akcjach i instrumentach pochodnych. Ponadto Jakub Kocjan współpracował z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego przy ocenie projektów inwestycyjnych.


Jakub Kocjan posiada licencję maklera papierów wartościowych rozszerzoną o czynności z zakresu doradztwa inwestycyjnego.


E-mail: jakub.kocjan@atfc.pl