Publikacje

biznes plan

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Jakub Kocjan
email:jakub.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 608 02 93 90
Zobacz również

Biznes plan

Biznes plan to dokument kompleksowo opisujący spółkę, jej strategię, plany operacyjny i przewidywania odnośnie przyszłej działalności. Zawiera on zarówno narracyjny opis stanu obecnego i prognoz spółki, jak i zestaw analiz finansowych oraz danych formalnych pozwalających na ocenę podmiotu i weryfikację jego planów. Biznes plan może pełnić funkcję wewnętrzną jako dokument wykorzystywany do celów planistycznych pełniąc funkcję zarządczą i weryfikacyjną. Drugą funkcją biznes planu jest funkcja zewnętrzna jako dokumentu stanowiącego element oferty lub przedstawienia spółki i jej planów.


 • Biznes plan I - wstęp
 • Element ten ma za zadanie scharakteryzowanie ogólnej zawartości dokumentu oraz celu jego powstania. Celem tej części jest również zawarcie w dokumencie zastrzeżeń i wyłączeń odnoszących się do sposobu interpretowania jego zawartości przez potencjalnych użytkowników. Należy uznać że właśnie funkcja prezentacyjna oraz wskazywanie kontekstu w jakim dokument funkcjonuje jest głównym zadaniem jakie wiąże się z wprowadzeniem powyższego elementu do struktury dokumentu. Często część ta jest również wzbogacona o elementy wyłączenia odpowiedzialności twórcy związanej z opracowaniem dokumentu i jego użytkowaniem.

 • Biznes plan II - podsumowanie
 • Powyższy element dokumentu służy do wzbudzenia zainteresowania projektem i zarazem dokumentem potencjalnego jego użytkownika. Element ten powinien jasno wskazywać na potencjalne korzyści wiążące się z danym przedsięwzięciem, a także charakteryzować główne aspekty opisywanego przedsięwzięcia. Istotne jest aby w części tej zawarte zostały główne dane służące do dokonywania decyzji inwestycyjnych, tak aby użytkownik dokumentu był w stanie dokonać ogólnego szacunku atrakcyjności inwestycji. W części tej należy zamieścić odniesienie zarówno do podstawowych elementów struktury przedsięwzięcia, elementów equity story, jak również głównych danych finansowych. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

  • ideę przedsięwzięcia
  • uzasadnienie przedsięwzięcia
  • podstawowy opis podmiotu
  • podstawowy opis produktów / usług
  • analizę SWOT
  • streszczenie analiz finansowych

 • Biznes plan III - opis spółki / projektu
 • Powyższy element dokumentu służy przekazaniu użytkownikowi dokumentu szczegółowych danych na temat danego podmiotu lub projektu. Część ta powinna odnosić się zarówno do danych formalnych identyfikujących i charakteryzujących podmiot, jak i do danych opisujących strukturę oraz stan podmiotu wraz z elementami charakteryzującymi przyjęty model biznesowy i schematy funkcjonowania. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

  • opis stanu prawnego
  • opis struktury właścicielskiej
  • schematy struktur formalnych
  • opis doświadczenia podmiotu (track record)
  • opis kwalifikacji i doświadczenia zespołu projektowego
  • opis obszaru funkcjonowania
  • opis przyjętej strategii
  • opis planów średnio i długoterminowych
  • opis metod i kanałów dystrybucji
  • opis metod i źródeł zaopatrzenia
  • opis charakteru i zakresu działań promocyjnych

 • Biznes plan IV - opis zasobów
 • Powyższy element dokumentu służy zobrazowaniu potencjału wewnętrznego jakim cechuje się dany podmiot. Potencjał ten odnosi się zarówno do elementów materialnych, na jakie składa się majątek podmiotu i jego charakterystyka, jak i do potencjału związanego z elementami niematerialnymi, takimi jak zasób zgromadzonej wiedzy i doświadczenia, czy potencjał tkwiący w strukturze organizacji i procesów. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

  • opis materialnych aktywów majątkowych
  • opis niematerialnych aktywów majątkowych
  • opis zasobów ludzkich
  • opis know how

 • Biznes plan V - opis produktów / usług
 • Powyższy element dokumentu ma na celu szczegółowy opis oferty podmiotu oraz charakterystykę potencjalnej grupy odbiorców i ich potencjału popytowego. Istotną kwestią w tej części jest dokonanie charakterystyki produktu zarówno pod kątem jego walorów dla potencjalnych odbiorców, jak i od strony czynników związanych z jego wytwarzaniem i dystrybucją przez podmiot. Tak więc należy tu uwypuklić zarówno korzyści związane z produktem dla potencjalnych nabywców, jak i dla podmiotu oferującego dany produkt. Wskazane jest tu umieszczenie szacunków finansowych związanych z poszczególnymi produktami czy usługami. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

  • opis grupy docelowej oferty
  • opis specyfiki oferowanych produktów / usług
  • opis charakterystyki procesu technologicznego
  • opis schematów głównych działań operacyjnych

 • Biznes plan VI - opis rynku i konkurencji
 • Powyższy element dokumentu ma za zadanie przedstawienie potencjału popytowego dla oferty podmiotu (zarówno obecnie jak i w okresach przyszłych) oraz scharakteryzowanie pozycji konkurencyjnej podmiotu. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

  • opis obszaru, specyfiki i segmentacji rynku
  • opis prognoz rynkowych na najbliższe lata
  • opis potencjalnego popytu dla przedsięwzięcia
  • opis / identyfikacja głównych konkurentów
  • charakterystykę pozycji konkurencyjnej podmiotu

 • Biznes plan VII - założenia ekonomiczno-operacyjne
 • Powyższy element dokumentu ma przedstawiać przyjęte prognozy podmiotu względem kształtowania się głównych czynników determinujących sytuację rynkową i finansową podmiotu. Czynniki te powinny zostać pogrupowane w kilka podstawowych grup. Podstawowym podziałem jest podział na czynniki niezależne i zależne od podmiotu. W części tej powinien znaleźć się również rozbudowany opis planów realizacji przedsięwzięcia obejmujący zarówno szczegółowe harmonogramy realizacji przedsięwzięcia i skutków tej realizacji, jak i opis źródeł finansowania poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

  • podstawowe założenia makroekonomiczne
  • podstawowe założenia dla segmentu rynku
  • założoną struktura finansowania przedsięwzięcia
  • ogólny harmonogram realizacji przedsięwzięcia

 • Biznes plan VIII - szczegółowe prognozy finansowe
 • Powyższy element jest szczególnie istotny z punktu widzenia oceny planowanego przedsięwzięcia i samego podmiotu. Element ten ma dokładnie przedstawiać efekty przedsięwzięcia jego charakterystykę finansową, a także wpływ jaki ma ono na podmiot. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

  • szczegółową prognoza przychodów w podziale na poszczególne centra przychodów
  • szczegółową prognoza kosztów w układzie analogicznym do podziału przychodów
  • szczegółową prognoza kosztów w układzie rodzajowym z analityką szczegółową
  • analizę rentowności operacyjnej poszczególnych centrów przychodowych
  • bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych

 • Biznes plan IX - analiza wykonalności
 • Powyższy element ma za zadanie wykazać realność projektu i uwiarygodnić możliwość jego efektywnej realizacji przez podmiot. Część ta powinna odnosić się zarówno do zasobów posiadanych przez podmiot, jego doświadczenia, jak i do aspektów finansowych realizacji przedsięwzięcia. Istotne jest tu również wskazanie zakresów dla przyjętych założeń przy jakich projekt jest efektywny ekonomicznie i jego realizacja pozostaje nadal racjonalna. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

  • opis aktualnego etapu realizacji przedsięwzięcia i wykonanych działań
  • analizę adekwatności posiadanych zasobów do celów realizacji przedsięwzięcia
  • szczegółowy harmonogram przedsięwzięcia zestawiony ze źródłami finansowania
  • analizę przepływów pieniężnych z uwzględnieniem śród okresów
  • analizę wrażliwości

 • Biznes plan X - analiza ryzyk i opis metod przeciwdziałania lub łagodzenia
 • Powyższy element ma na celu wyszczególnienie ryzyk jakie związane są z realizacją danego przedsięwzięcia i funkcjonowaniem podmiotu. Istotną kwestią jest tu oszacowanie wpływu jaki realizacja ryzyka będzie miała na podmiot i realizację przedsięwzięcia, jak również oszacowanie prawdopodobieństwa realizacji danego ryzyka. W części tej należy pamiętać aby wskazywać również sposoby jakie zostaną zastosowane w celu minimalizacji skutków ryzyka i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

  • ryzyka strategiczne (zewnętrzne)
  • ryzyka operacyjne (wewnętrzne)
  • ryzyka finansowe
  • pozostałe ryzyka

 • Biznes plan XI - analiza efektywności inwestycji
 • Powyższy element w założeniu ma być syntezą analizy atrakcyjności finansowej danego przedsięwzięcia, czy też atrakcyjności inwestycyjnej całego podmiotu. W części tej można również umieścić analizę skutków pozafinansowych jakie wiążą się z danym przedsięwzięciem, a które są szczególnie istotne dla podmiotu. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

  • podstawową analizę efektywności (zNPV, zIRR, EP)
  • analizę wskaźnikową spółki / projektu
  • model zdyskontowanych przepływów pieniężnych i wyceną na bazie tego modelu
  • analizę wrażliwości efektywności finansowej

 • Biznes plan XII - zakres dokumentacji pakietu bazowego (załączniki)
 • Powyższy element pełni funkcję pakietu uzupełniającego zawierającego zestaw dokumentów formalnych oraz rozszerzeń do danych zawartych w bazowej części dokumentu. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

  • lista dostępnych dokumentów (jako załączniki lub virtual data room)

 • Biznes plan (T) - informacje techniczne
 • Powyższy element pełni funkcję techniczną i zawiera zazwyczaj oświadczenie zarządu potwierdzające rzetelność prezentowanych informacji oraz wyłączenie odpowiedzialności dotyczące prognoz i innych zdarzeń przyszłych. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

  • oświadczenie dystrybucyjne zgodne z reprezentacją spółki
  • nota prawna o wyłączeniu odpowiedzialności (disclaimer)


Jakub Kocjan

ATF Consulting - Jakub KocjanJakub Kocjan posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące ponad 34 tys. wypracowanych godzin podczas realizacji szerokiego spektrum projektów. Odznacza się wiedzą w zakresie transakcji kapitałowych, projektów restrukturyzacyjnych, projektów inwestycyjnych, projektów typu start-up oraz zarządzania aktywami.


Jakub Kocjan pełni obecnie funkcję partnera zarządzającego ATF Consulting. W ramach powyższej funkcji prowadzi on nadzór realizowanych przez spółkę projektów oraz jest specjalistą odpowiadającym za realizację kluczowych prac operacyjnych. Ponadto w ramach realizowanych projektów pełni on także funkcję interim managera dla Klientów ATFC. Jakub Kocjan przeprowadza obecnie również wyceny spółek portfelowych i prowadzi nadzór nad spółkami portfelowymi wchodzącymi w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w Forum TFI oraz był członkiem zarządu Forum Doradcy i Maklerzy. Jakub Kocjan pełni także funkcję interim managera w grupie deweloperskiej (posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych) odpowiedzialnego za realizację procesu restrukturyzacji grupy, wyciszenie nierentownych projektów oraz zażegnywanie sporów. Jest on ponadto zaangażowany w zmianę modelu biznesowego oraz strategii grupy.


Uprzednio Jakub Kocjan był zatrudniony w IPOPEMA Securities w departamencie Corporate Finance, gdzie zajmował się m.in. procesami IPO, SPO oraz transakcjami kapitałowymi. Wcześniej pracował w Domu Maklerskim Penetrator w Asset Management gdzie zarządzał strategią aktywnej alokacji opartą o rynek pierwotny oraz opracował strategię inwestycyjną na rynek niepubliczny, a także prowadził analizy spółek i realizował transakcje na akcjach i instrumentach pochodnych. Ponadto Jakub Kocjan współpracował z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego przy ocenie projektów inwestycyjnych.


Jakub Kocjan posiada licencję maklera papierów wartościowych rozszerzoną o czynności z zakresu doradztwa inwestycyjnego.


E-mail: jakub.kocjan@atfc.pl