Interim Management - ATF Consulting

publikacje

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Jakub Kocjan
email:jakub.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 608 02 93 90
Zobacz również

Lista publikacji

Źródła finansowania – analiza przekrojowa

00-00-00 Źródła finansowania podmiotów gospodarczych - analiza przekrojowa oraz schematy pozyskania. Poniższe opracowanie stanowi jedną z najszerszych analiz źródeł finansowania spółek dostępną bezpłatnie w internecie. Materiał ten obejmuje takie źródła finansowania jak: factoring, cash pooling, kredyt, leasing, seed capital, venture capital, private equity, inwestorów strategicznych, ofertę prywatną, ofertę publiczną, mezzanine financing, obligacje śmieciowe, obligacje korporacyjne i senior debt. Znajdą w nim Państwo zarówno charakterystykę poszczególnych typów finansowania, jak i opis procesu pozyskania oraz jego hrmonogram. | :: więcej


Alokacja aktywów - strategie inwestycyjne

00-00-00 Alokacja aktywów - analiza przekrojowa oraz przykłady strategii inwestycyjnych. Poniższe opracowanie stanowi jedną z najszerszych analiz strategii alokacji aktywów oraz strategii inwestycyjnych dostępną bezpłatnie w internecie. Materiał ten jest kompleksową analizą strategii agresywnych, zrównoważonych oraz defensywnych stosowanych powszechnie na rynku kapitałowym. Znajdą w nim Państwo zarówno opisy strategii stosowanych przez wyspecjalizowane instytucje, takie jak fundusze hedge, jak również opisy metod stosowanych z powodzeniem przez inwestorów indywidualnych. | :: więcej


Interim management

00-00-00 Zalety wykorzystywania usług typu interim management w trakcie procesów restrukturyzacji. Zarządzanie tymczasowe jest w wielu przypadkach najbardziej skuteczną formą szybkiego osiągania celów biznesowych, w szczególności w zakresie realizacji kompleksowych programów zmian strukturalnych i operacyjnych. Materiał ten przedstawia zalety stosowania czasowego lub stałego wsparcia doradczego i operacyjnego realizowanego przez podmiot zewnętrzny w wnętrzu organizacji Klienta w trakcie procesów restrukturyzacyjnych. | :: więcej


Biznes plan - charakterystyka i zakres

00-00-00 Zakres i kierunki opracowywania biznes planu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Biznes plan to dokument (o przeznaczeniu wewnętrznym lub zewnętrznym) kompleksowo opisujący spółkę jej strategię, plany operacyjny i przewidywania odnośnie przyszłej działalności. Zawiera on zarówno narracyjny opis stanu obecnego oraz prognoz, jak i zestaw analiz finansowych i danych formalnych pozwalających na ocenę podmiotu i weryfikację jego planów. Materiał ten przedstawia konspekt typowego biznes planu oraz zakres poszczególnych jego sekcji z wyszczególnienie ich funkcji oraz celu. | :: więcej


Wycena spółek – metodologie i zastosowanie

00-00-00 Metodologie wycen podmiotów gospodarczych stosowane powszechnie na rynku kapitałowym oraz w praktyce gospodarczej. Materiał ten przedstawia kompleksową charakterystykę trzech głównych metod wyceny spółek, w tym wycen na bazie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (wycen DCF), wycen porównawczych na bazie głównych wskaźników rynkowych oraz wycen majątkowych w trzech podtypach. Znajdą w nim Państwo zastosowanie oraz główne zalety i wady poszczególnych podejść do procesu wyceny firm, a także listę aspektów na które należy zwrócić szczególna uwagę podczas opracowywania wyceny. | :: więcej


Koszt kapitału – WACC

00-00-00 Materiał ten przedstawia metodologię obliczania średnioważonego kosztu kapitału na bazie WACC, a także obrazuje zakres czynników wpływających na poziom kosztu kapitału jakim dysponuje spółka na bazie posiadanej struktury finansowania i jaki stosowany jest do jej wyceny. | :: więcej


Wielowymiarowa analiza porównawcza

00-00-00 Wielowymiarowa analiza porównawcza w kontekście segmentacji podmiotów i tworzenia rankingów. Materiał ten przedstawia rozbudowane podejście do analizy porównawczej bazujące na zagregowanych wskaźnikach względnych lub bezwzględnych i grupie wskaźników podstawowych. | :: więcej


Analiza wskaźnikowa – wskaźniki finansowe

00-00-00 Analiza wskaźnikowa w kontekście porównywania podmiotów na bazie aspektów ilościowych. Materiał ten przedstawia metodologię obliczania i zastosowanie główny wskaźników finansowych z kategorii: rentowność, efektywność, zadłużenia, płynność, rotacja i inne. | :: więcej


Psychologiczne aspekty decyzji inwestycyjnych

00-00-00 Psychologiczne aspekty procesu inwestycyjnego wpływające na spadek racjonalności decyzji ekonomicznych. Materiał ten przedstawia zbiór przykładowych zjawisk psychologicznych ograniczających racjonalność decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym. | :: więcej


Analiza techniczna – systemy transakcyjne

00-00-00 Algorytmiczne podejście do procesu inwestycyjnego na bazie systemów transakcyjnych. Materiał ten przedstawia schemat budowy oraz obszary zastosowania systemów transakcyjnych opartych na analizie technicznej, podejściach mieszanych oraz analizie fundamentalnej. | :: więcejSłownik pojęć ekonomicznych

Jakub Kocjan

ATF Consulting - Jakub KocjanJakub Kocjan posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące ponad 34 tys. wypracowanych godzin podczas realizacji szerokiego spektrum projektów. Odznacza się wiedzą w zakresie transakcji kapitałowych, projektów restrukturyzacyjnych, projektów inwestycyjnych, projektów typu start-up oraz zarządzania aktywami.


Jakub Kocjan pełni obecnie funkcję partnera zarządzającego ATF Consulting. W ramach powyższej funkcji prowadzi on nadzór realizowanych przez spółkę projektów oraz jest specjalistą odpowiadającym za realizację kluczowych prac operacyjnych. Ponadto w ramach realizowanych projektów pełni on także funkcję interim managera dla Klientów ATFC. Jakub Kocjan przeprowadza obecnie również wyceny spółek portfelowych i prowadzi nadzór nad spółkami portfelowymi wchodzącymi w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w Forum TFI oraz był członkiem zarządu Forum Doradcy i Maklerzy. Jakub Kocjan pełni także funkcję interim managera w grupie deweloperskiej (posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych) odpowiedzialnego za realizację procesu restrukturyzacji grupy, wyciszenie nierentownych projektów oraz zażegnywanie sporów. Jest on ponadto zaangażowany w zmianę modelu biznesowego oraz strategii grupy.


Uprzednio Jakub Kocjan był zatrudniony w IPOPEMA Securities w departamencie Corporate Finance, gdzie zajmował się m.in. procesami IPO, SPO oraz transakcjami kapitałowymi. Wcześniej pracował w Domu Maklerskim Penetrator w Asset Management gdzie zarządzał strategią aktywnej alokacji opartą o rynek pierwotny oraz opracował strategię inwestycyjną na rynek niepubliczny, a także prowadził analizy spółek i realizował transakcje na akcjach i instrumentach pochodnych. Ponadto Jakub Kocjan współpracował z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego przy ocenie projektów inwestycyjnych.


Jakub Kocjan posiada licencję maklera papierów wartościowych rozszerzoną o czynności z zakresu doradztwa inwestycyjnego.


E-mail: jakub.kocjan@atfc.pl