Interim Management - ATF Consulting

informacje podstawowe

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Jakub Kocjan
email:jakub.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 608 02 93 90
Zobacz również
połączenie tradycyjnych usług doradczych z modelem interim management

ATF Consulting powstało jako podmiot o ścisłej specjalizacji ukierunkowany na efektywne i kompleksowe rozwiązywanie problemów swoich Klientów. Dlatego też działamy zarówno na polu usług doradczych, jak i świadczymy usługi typu interim management. Specjalizujemy się w projektach restrukturyzacyjnych oraz start-upowych, a także w rynku nieruchomości komercyjnych ze szczególnym uwzględnieniem klasycznych galerii handlowych, convenience centre, retail parków oraz hoteli.

specjalizacja w restrukturyzacjach i rynku nieruchomości komercyjnych

Nasza specjalność to zadania obarczone trudnościami formalnymi, operacyjnymi i biznesowymi wymagające elastycznego podejścia oraz podwyższonego zaangażowania i poziomu kompetencji merytorycznych. Powyższa specjalizacja sprawia, że ATFC jest obecnie jednym z nielicznych na rynku podmiotów angażujących się w realizację projektów o obniżonej płynności i podwyższonym ryzyku obarczonych aktywami zaliczanymi do kategorii distressed asset.

doświadczenie zdobyte podczas projektów na rynku publicznym i prywatnym

Naszą siłą są doświadczenie nabyte podczas realizacji rozbudowanych projektów restrukturyzacyjnych i rozwojowych oraz profesjonalny zespół współpracowników posiadających doświadczenie w realizacji projektów zarówno dla podmiotów z rynku publicznego jak i prywatnego, a także czołowe kompetencje w branży w zakresie profesjonalnej, efektywnej i elastycznej realizacji prac operacyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi technicznych.

więcej
.

Nasze działania koncentrujemy na obszarze województwa małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego. Głównymi miastami świadczenia przez nas usług na bazie modelu ramowego są Kraków, Katowice i Warszawa, jesteśmy jednak otwarci również na współpracę z podmiotami z innych obszarów oraz świadczymy usługi projektowe na terenie całego kraju.Targetowanie oferty

koncentracja na projektach oraz zapełnianiu luk kompetencyjnych i operacyjnych

Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw pragnących w sposób szybki i efektywny wdrożyć działania restrukturyzacyjne lub rozwojowe oraz projekty, do realizacji których nie posiadają w danym momencie wystarczających mocy operacyjnych lub kompetencji merytorycznych wewnątrz organizacji. Naszym segmentem docelowym są również firmy pragnący zabezpieczyć operacyjnie prowadzone przez siebie przedsięwzięcia poprzez ramowe wsparcie ATFC. Typowe segmenty naszego funkcjonowania to w szczególności:

  • przedsiębiorstwa przeżywające trudności finansowe lub operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem spółek i grup kapitałowych planujących / przechodzących proces restrukturyzacji;
  • przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej ze szczególnym uwzględnieniem firm i grup kapitałowych posiadających portfel nieruchomości komercyjnych obejmujących w szczególności galerie handlowe, retail parki, czy też hotele lub obiekty wypoczynkowe / rozrywkowe;
  • szerokie spektrum firm poszukujących wsparcia w zakresie realizacji projektów zamkniętych takich jak pozyskiwanie finansowania lub transakcje kapitałowe oraz przedsiębiorstw poszukujących wybranych usług doradczych / operacyjnych oferowanych przez ATFC;
  • firmy o charakterze „rodzinnym” będące w trakcie realizacji projektów rozwojowych lub przeobrażające swój model funkcjonowania, a także małe i średnie przedsiębiorstwa poszukujące stałego wsparcia doradczego i operacyjnego w celu poszerzenia możliwości swoich organizacji oraz zabezpieczenia operacyjnego prowadzonych przedsięwzięć;
  • inwestorzy posiadający aktywa udziałowe lub płynne zainteresowani zabezpieczeniem swoich interesów lub rozwojem nowych przedsięwzięć i podmiotów.
więcej
.

...Model biznesowy

połączenie wsparcia doradczego i usług interim management

Nasz model biznesowy jest w pełni dostosowany do realizacji projektów i zadań wymagających podwyższonego zaangażowania oraz dogłębnej znajomości uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych organizacji. Połączyliśmy ze sobą klasyczny model funkcjonowania spółki consultingowej z modelem interim management. Powyższe połączenie sprawia, że w przeciwieństwie do tradycyjnych podmiotów jesteśmy w stanie w pełni angażować się w realizowane projekty, poznając szczegółowo ich uwarunkowania oraz przejmując odpowiedzialność za realizację prac operacyjnych i koordynację działań po stronie Klienta.

więcej
.

...


wzrost efektywności poprzez dogłębne wniknięcie do wnętrza organizacji

Działając nie tylko na odległość ale również we wnętrzu organizacji Klienta uzyskujemy niezbędną szybkość reakcji oraz informacje niedostępne dla tradycyjnych podmiotów. Sytuacja ta przekłada się następnie na efektywność naszych działań oraz zwiększa prawdopodobieństwo końcowego sukcesu przedsięwzięcia.

więcej
.

...


elastyczne zabezpieczenie operacyjne i merytoryczne działalności klienta

Zaletą naszego modelu biznesowego jest jego zdolność do zapełniania luk kompetencyjnych, które często występują w przedsiębiorstwach w trakcie procesu restrukturyzacji lub inkubacji oraz podczas realizacji projektów niestandardowych. Dzięki ramowej formie współpracy ATFC zapewnia swoim Klientom nie tylko realizację konkretnych zleceń / projektów ale stanowi również elastyczną formę zabezpieczenia operacyjnego dla prowadzonego przez Klienta biznesu.

więcej
.

...


pełne dopasowanie zasad i formy współpracy do potrzeb klienta

Świadcząc nasze usługi przykładamy dużą wagę do minimalizacji barier formalnych i operacyjnych dotyczących współpracy, a także kładziemy nacisk na szybkość reagowania na potrzeby Klienta. Dlatego też zapewniamy wysoką dostępność i autonomię operacyjną naszych specjalistów. Tworząc model zespolony umożliwiliśmy natomiast Klientom zgłaszania bieżącego zapotrzebowania na wszelkie usługi świadczone przez ATFC na bazie jednej uniwersalnej umowy ramowej.

więcej
.

...Struktura organizacyjna

unikalna struktura organizacyjna optymalizująca efektywność funkcjonowania

Nasza struktura organizacyjna, która poza podstawowym zespołem specjalistów obejmuje również na bazie otwartej struktury i mechanizmów sieciowych szerokie grono współpracowników pozwala nam na elastyczne dostosowywanie się do bieżących potrzeb naszych Klientów. Przyjęta struktura organizacji jest nie tylko szkieletem naszego funkcjonowania ale stanowi naszą przewagę konkurencyjną. W ramach ATFC połączyliśmy najlepsze cechy trzech typów organizacji: organizacji szczupłej, organizacji wirtualnej i organizacji kwantowej.

więcej
.

Nasza struktura organizacyjna, która poza podstawowym zespołem specjalistów obejmuje również na bazie otwartej struktury i mechanizmów sieciowych szerokie grono współpracowników pozwala nam na elastyczne dostosowywanie się do bieżących potrzeb naszych Klientów. Przyjęta struktura organizacji jest nie tylko szkieletem naszego funkcjonowania ale stanowi naszą przewagę konkurencyjną. W ramach ATFC połączyliśmy najlepsze cechy trzech typów organizacji: organizacji szczupłej, organizacji wirtualnej i organizacji kwantowej.

Zastosowanie założeń i schematów organizacji szczupłej dla potrzeb zarządzania ATFC oraz struktur funkcjonowania podstawowego zespołu pozwoliło nam osiągnąć szybkość i sprawność działania przy zachowaniu pełnej kontroli, ładu informacyjnego i elastyczności. Struktura ta pozwala nam nastawić organizację na maksymalizację wartości dodanej zarówno dla Klientów, jak i udziałowców spółki oraz sprawia, że lokalizacja centrów odpowiedzialności i centrów decyzyjnych jest logiczna i zawsze ściśle określona.

Elementy organizacji wirtualnej stosowane w ramach ATFC są ukierunkowana na Klienta. Pozwala to zarówno lepiej dostosować się do potrzeb i oczekiwań Klientów, jak i zapewnić pełną elastyczność oferty i działań ATFC. Struktura ta oprócz największego potencjału do dostosowywania się do wymagań Klienta i rynku w połączeniu z mechanizmami sieciowymi i otwartą strukturą, jakie są uwidocznione w przyjętym przez ATFC modelu biznesowym pozwala na wzrost konkurencyjności oferty ATFC poprzez ograniczenia kosztowe i pełną indywidualizację oferty.

Schematy i założenia organizacji kwantowej z elementami struktury inteligentnej, które zachodzą na oba powyższe typy organizacji i tworzą z nimi interakcje dają nam impuls i potencjał procesowy do wyznaczenia nowych dróg w zakresie innowacji, gromadzenia wiedzy oraz implementacji tych zasobów i korzyści z nich płynących do wszystkich aspektów naszej organizacji. Holistyczny charakter tej struktury pozwala nam na zachowanie wielopłaszczyznowego spojrzenia na prowadzone działania i interakcje przez nie wywoływane.Kompleksowość działania

wysoki stopień kompleksowości obsługi połączony ze zdolnością do kooperacji

Naszym atutem jest wysoki stopień kompleksowości obsługi, jaki zapewniamy naszym Klientom. Dzięki dużemu doświadczeniu nasi specjaliści potrafią zaoferować Klientom zakres usług, jaki spotykany był dotychczas jedynie w najwyższym segmencie rynku. Ponadto dzięki szerokim kontaktom z wiodącymi podmiotami oferującymi usługi komplementarne do oferty ATFC, potrafimy szybko i efektywnie stworzyć konsorcjum do realizacji nawet bardzo zaawansowanych projektów, przy realizacji których niezbędna jest współpraca specjalistów z różnych dziedzin.

więcej
.

...Jakub Kocjan

ATF Consulting - Jakub KocjanJakub Kocjan posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące ponad 34 tys. wypracowanych godzin podczas realizacji szerokiego spektrum projektów. Odznacza się wiedzą w zakresie transakcji kapitałowych, projektów restrukturyzacyjnych, projektów inwestycyjnych, projektów typu start-up oraz zarządzania aktywami.


Jakub Kocjan pełni obecnie funkcję partnera zarządzającego ATF Consulting. W ramach powyższej funkcji prowadzi on nadzór realizowanych przez spółkę projektów oraz jest specjalistą odpowiadającym za realizację kluczowych prac operacyjnych. Ponadto w ramach realizowanych projektów pełni on także funkcję interim managera dla Klientów ATFC. Jakub Kocjan przeprowadza obecnie również wyceny spółek portfelowych i prowadzi nadzór nad spółkami portfelowymi wchodzącymi w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w Forum TFI oraz był członkiem zarządu Forum Doradcy i Maklerzy. Jakub Kocjan pełni także funkcję interim managera w grupie deweloperskiej (posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych) odpowiedzialnego za realizację procesu restrukturyzacji grupy, wyciszenie nierentownych projektów oraz zażegnywanie sporów. Jest on ponadto zaangażowany w zmianę modelu biznesowego oraz strategii grupy.


Uprzednio Jakub Kocjan był zatrudniony w IPOPEMA Securities w departamencie Corporate Finance, gdzie zajmował się m.in. procesami IPO, SPO oraz transakcjami kapitałowymi. Wcześniej pracował w Domu Maklerskim Penetrator w Asset Management gdzie zarządzał strategią aktywnej alokacji opartą o rynek pierwotny oraz opracował strategię inwestycyjną na rynek niepubliczny, a także prowadził analizy spółek i realizował transakcje na akcjach i instrumentach pochodnych. Ponadto Jakub Kocjan współpracował z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego przy ocenie projektów inwestycyjnych.


Jakub Kocjan posiada licencję maklera papierów wartościowych rozszerzoną o czynności z zakresu doradztwa inwestycyjnego.


E-mail: jakub.kocjan@atfc.pl